Subtext Translations
Ondertiteling Vertalingen Profile Algemene voorwaarden David Reid Poetry Translation Prize

Algemene voorwaarden

betreffende de rechtsverhouding tussen Subtext Translations, geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30166771 en haar opdrachtgevers ter zake van door Subtext Translations te verrichten werkzaamheden op tekst-, taal- en vertaalgebied.

Begrippen

Artikel 1

De hierna volgende begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden gehanteerd met de volgende betekenis:

Subtext Translations
Subtext Translations Directeur: Helene J.B. Reid Vrouwe Justitiaplein 27 3511 EX Utrecht

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die Subtext Translations opdracht heeft gegeven tot het verrichten van bepaalde taalwerkzaamheden. Slechts indien en voorzover Subtext Translations had moeten begrijpen dat de opdracht werd verstrekt uit naam en voor rekening van een derde zal deze derde als opdrachtgever worden beschouwd.

Taalwerkzaamheden
Het in het Engels vertalen in ondertitels of teksten, het corrigeren of redigeren van Engelse ondertitelvertalingen of teksten, alsmede andere mogelijke adviserende werkzaamheden op taalgebied.

Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2

Alle offertes en overeenkomsten ter zake van door Subtext Translations te verrichten taalwerkzaamheden geschieden onder deze Algemene Voorwaarden, voor zover niet door Subtext Translations schriftelijk is bevestigd dat anders is overeengekomen. Op afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Subtext Translations uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld. De opdrachtgever, die eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op latere overeenkomsten tussen hem en Subtext Translations.

Offertes

Artikel 3

Prijsopgaven van Subtext Translations gelden slechts als offerte wanneer Subtext Translations dit schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Offertes van Subtext Translations zijn derhalve altijd schriftelijk. Niet-schriftelijk gedane prijsopgaven van Subtext Translations, alsmede schriftelijk gedane prijsopgaven van Subtext Translations die geen offerte zijn, binden Subtext Translations niet en gelden uitsluitend als informatieve richtprijzen.

Subtext Translations behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Opdrachten en bestellingen van de opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.

Aanvaarding

Artikel 4

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Subtext Translations een opdracht tot het verrichten van taalwerkzaamheden schriftelijk heeft aanvaard, dan wel zonder schriftelijke orderaanvaarding, zodra Subtext Translations een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

Aanlevering

Artikel 5a

Videomateriaal ter ondertiteling zal door de opdrachtgever worden aangeboden als DVD of als digitaal bestand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelddrager. Indien er een postproduction script aanwezig is, zal dit door de opdrachtgever worden bijgeleverd. Bij ontbreken van een postproduction script zal de opdrachtgever zich beschikbaar stellen voor taalkundige zaken zoals de spelling van persoons- en plaatsnamen, instanties e.d.

Tekstmateriaal zal digitaal worden aangeleverd behoudens bij grote uitzondering (b.v. gedichten).

Prijsafspraken worden op basis van het digitale tekstbestand gemaakt. Subtext Translations accepteert nimmer handgeschreven teksten.

Uitvoering

Artikel 5b

Subtext Translations heeft het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht. Wijzigingen in de vertaalde versie door de opdrachtgever mogen alleen worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van Subtext Translations.

Artikel 6

Subtext Translations is gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door Subtext Translations rekening gehouden voor zover zij zulks verantwoord acht. De wetmatigheden van het ondertitelen gaan boven eventuele wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever, c.q. filmmaker of auteur, zal desgewenst de nodige terminologische expertise leveren of doen leveren.

Levering

Artikel 7

Indien een afleveringsdatum wordt overeengekomen wordt deze steeds bij benadering opgegeven, ook indien zulks niet uitdrukkelijk is vermeld. Subtext Translations zal zich inspannen de opgegeven afleveringsdatum in acht te nemen. In geval van excessieve overschrijding van de bij benadering opgegeven afleveringsdatum heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever kan dit recht slechts uitoefenen, nadat Subtext Translations eerst een redelijke termijn tot nakoming is gelaten.

Indien bij wijze van uitzondering een vaste afleveringsdatum is overeengekomen, geldt deze niet als fatale termijn. In geval van overschrijding dient de opdrachtgever Subtext Translations per e-mail en faxbericht tot nakoming te manen, waartoe Subtext Translations een redelijke termijn wordt gelaten.

Overschrijding van de afleveringsdatum zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden een evenredig deel van het overeengekomen honorarium te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht voor zover redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de opdrachtgever hierdoor is gebaat. Indien een uurtarief is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de reeds bestede uren voor zover redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de opdrachtgever door de geleverde prestaties is gebaat.

In geval van tussentijdse verandering in de opdracht en/of in de tekst heeft Subtext Translations steeds het recht zonder nadere kennisgeving de overeengekomen afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.

Annulering en wijziging van de opdracht

Artikel 8

Annulering of wijziging door de opdrachtgever van de door hem gedane opdracht, respectievelijk de overeenkomst, is niet toegestaan behoudens schriftelijke goedkeuring van Subtext Translations en in dat geval met inachtneming van de volgende voorwaarden.

In geval van wijziging van de opdracht door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle kosten die daardoor ontstaan.

Bij annulering door de opdrachtgever van een door hem gedane opdracht is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle verliezen en kosten die het gevolg zijn van de annulering. Indien Subtext Translations nog niet tot uitvoering van de opdracht is overgegaan bedraagt deze vergoeding ten minste vijftig percent van het overeengekomen honorarium of, indien een uurtarief is overeengekomen, ten minste vijftig percent van het honorarium dat volgens Subtext Translations bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn. Indien Subtext Translations reeds tot uitvoering is overgegaan bedraagt deze vergoeding ten minste een evenredig deel van het overeengekomen honorarium voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en vijftig percent van een evenredig deel van het overeengekomen honorarium voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht of, indien een uurtarief is overeengekomen, ten minste de reeds bestede uren en vijftig percent van het honorarium dat volgens Subtext Translations bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Geschillen omtrent kwaliteit

Artikel 9

Indien de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is omdat hetzij de vorm, hetzij de geleverde prestaties en/of ondertitels dan wel teksten gebrekkig zijn, dient de opdrachtgever Subtext Translations schriftelijk te sommeren binnen tien werkdagen na het leveren van de diensten en/of het product in kwestie alsnog de nodige verbeteringen aan te brengen. Subtext Translations zal, indien zij de opmerkingen en/of bezwaren van de opdrachtgever gerechtvaardigd acht, de redelijkerwijs benodigde verbeteringen aanbrengen. Indien de genoemde sommatie niet binnen tien werkdagen is gedaan, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de kwaliteit van de door Subtext Translations geleverde diensten en/of het product en vervalt ieder recht op het laten uitvoeren van verbeteringen.

Artikel 10

Alle geschillen omtrent kwaliteit, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke over de opdracht en de uitvoering daarvan tussen Subtext Translations en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan een door het Bestuur van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (hierna te noemen: NGTV) te benoemen Commissie van Geschillen, die aan partijen, op basis van hetgeen tussen hen is overeengekomen, waaronder deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder artikel 9 daarvan, een bindend advies zal uitbrengen, welk advies de kracht zal hebben van een tussen hen gesloten overeenkomst, ook wat betreft door het NGTV in rekening te brengen honorarium, voorschotten en kosten en de eventuele procentuele vermindering van het door Subtext Translations reeds in rekening gebrachte of alsnog in rekening te brengen honorarium, alsmede alle overige kosten, zowel in als buiten rechte.

De opdrachtgever zal geschillen omtrent de kwaliteit slechts aan het NGTV voorleggen nadat hij Subtext Translations gesommeerd heeft op de in artikel 9 voorgeschreven wijze.

Honorarium

Artikel 11

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt Subtext Translations steeds voor haar taalwerkzaamheden gehonoreerd op basis van het overeengekomen ondertiteltarief of woordtarief. Voor eindredactiewerkzaamheden wordt een uurtarief vastgesteld.

Voor een opdracht wordt minimaal één uur in rekening gebracht.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kan het aantal werkelijk door Subtext Translations gewerkte en derhalve werkelijk door Subtext Translations in rekening te brengen uren maximaal twintig percent afwijken van het oorspronkelijk aantal overeengekomen uren zonder dat Subtext Translations daarover met de opdrachtgever behoeft te overleggen.

Artikel 12

Het door Subtext Translations gehanteerde ondertitel- of woordtarief wordt zonodig éénmaal per jaar en wel per 1 januari herzien en wordt toegepast op alle werkzaamheden welke in het desbetreffende kalenderjaar worden verricht.

Artikel 13

Tenzij anders is overeengekomen worden het honorarium en de bijbehorende kosten door Subtext Translations in rekening gebracht zodra de opdracht geheel is uitgevoerd en aan de opdrachtgever of aan het door opdrachtgever opgegeven adres is verzonden.

Voor opdrachten waarvoor langer dan twee weken zijn verstreken sinds de aanvang van de werkzaamheden en welke nog niet voltooid zijn, heeft Subtext Translations het recht tussentijds het honorarium en de bijbehorende kosten in rekening te brengen.

Artikel 14

Over door Subtext Translations in rekening gebrachte honoraria en kosten is belasting op de toegevoegde waarde (hierna te noemen: BTW) verschuldigd.

Geschillen omtrent declaraties

Artikel 15

Mocht de opdrachtgever menen dat een door Subtext Translations toegezonden declaratie onjuist is, dan dient opdrachtgever binnen tien dagen na datering van deze declaratie gemotiveerd deze bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Het kenbaar maken van bezwaren tegen een declaratie laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling.

Betaling van declaraties

Artikel 16

Honoraria, kosten en BTW dienen door opdrachtgever binnen dertig dagen na de datum van de declaratie te worden voldaan door storting op de door Subtext Translations opgegeven bankrekening en/of girorekening, zulks zonder enige verrekening, aftrek of korting en zonder opschorting. Onverminderd alle overige rechten van Subtext Translations is de opdrachtgever bij niet-betaling binnen deze termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 17

Indien de declaratie van Subtext Translations op de dertigste dag na de datum van de declaratie nog niet door de opdrachtgever is voldaan, is de opdrachtgever zonder enige aanzegging of ingebrekestelling in verzuim en heeft Subtext Translations het recht vanaf die datum de wettelijke rente aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 18

Indien Subtext Translations, zulks te harer beoordeling, het nodig acht een niet tijdig betaalde declaratie langs gerechtelijke of buitengerechtelijke wegen te innen, is de opdrachtgever gehouden alle kosten aan de zijde van Subtext Translations gevallen en verband houdende met deze inning te voldoen.

Artikel 19

Indien de opdrachtgever een betalingsverplichting jegens Subtext Translations niet of niet tijdig nakomt, alsmede in geval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling of enige aanmerkelijke wijziging in zijn financiële of bedrijfsmatige omstandigheden, heeft Subtext Translations het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl in een zodanig geval alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn. In een zodanig geval heeft Subtext Translations het recht nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter.

Autersrechten / Naamsvermelding

Artikel 20

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Subtext Translations het auteursrecht op door haar geleverde taalwerkzaamheden.

Subtext Translations heeft bij films / programma's met een speelduur van meer dan 40 minuten recht op naamsvermelding van de vertaler op een in overleg met opdrachtgever te bepalen plek in de film / het programma. Bij tekstvertalingen die in boekvorm worden uitgegeven heeft Subtext Translations recht op naamsvermelding op de titelpagina.

De publicatierechten van de vertaalde versie blijven bij de auteur van het origineel, het copyright (dat wil zeggen de geldelijke vruchten ervan) blijven bij Subtext Translations.

Schadevergoeding

Artikel 21

Subtext Translations is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, bedrijfsschade daaronder begrepen, welke de opdrachtgever lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

Bedoelde en/of onbedoelde dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft Subtext Translations van iedere aansprakelijkheid.

In geval van aansprakelijkheid van Subtext Translations kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden directe schade, zulks met een maximum van vijfhonderd euro's. De opdrachtgever vrijwaart Subtext Translations tegen aanspraken van derden verband houdende met door Subtext Translations aan de opdrachtgever geleverde taalwerkzaamheden.

Artikel 22

Indien de opdrachtgever tengevolge van slecht verzorgd werk van Subtext Translations - anders dan bedoeld in artikel 21 - schade lijdt, is opdrachtgever slechts gerechtigd tot vergoeding van de aanwijsbaar geleden directe schade met een maximum van vijfhonderd euro's.

Artikel 23

Subtext Translations is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van haar toevertrouwde manuscripten, beelddragers, papieren en boeken. De verzending van beelddragers en stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 24

Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van één jaar na aflevering door Subtext Translations van het werk.

Geheimhouding

Artikel 25

Subtext Translations verplicht zich jegens opdrachtgever tot geheimhouding van alle haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, beelddragers, informatie e.d. tot op het moment van algemene bekendmaking van bedoelde informatie. Tevens verplicht Subtext Translations zich jegens opdrachtgever geen gebruik te maken van bedoelde informatie voordat opdrachtgever of anderen aan bedoelde informatie algemene bekendheid hebben gegeven.

Toepasselijk recht

Artikel 26

Op elke overeenkomst die Subtext Translations sluit en derhalve tevens op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27

In een geschil tussen Subtext Translations en de opdrachtgever zal worden berecht door de naar gewone regelen des rechts bevoegde rechter te Utrecht met uitzondering van de geschillen omtrent kwaliteit die zullen worden voorgelegd aan het NGTV overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.