Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2

Alle offertes en overeenkomsten ter zake van door Subtext Translations te verrichten taalwerkzaamheden geschieden onder deze Algemene Voorwaarden, voor zover niet door Subtext Translations schriftelijk is bevestigd dat anders is overeengekomen. Op afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Subtext Translations uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld. De opdrachtgever, die eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op latere overeenkomsten tussen hem en Subtext Translations.