Uitvoering

Artikel 5b

Subtext Translations heeft het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht. Wijzigingen in de vertaalde versie door de opdrachtgever mogen alleen worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van Subtext Translations.

Artikel 6

Subtext Translations is gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door Subtext Translations rekening gehouden voor zover zij zulks verantwoord acht. De wetmatigheden van het ondertitelen gaan boven eventuele wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever, c.q. filmmaker of auteur, zal desgewenst de nodige terminologische expertise leveren of doen leveren.