Levering

Artikel 7

Indien een afleveringsdatum wordt overeengekomen wordt deze steeds bij benadering opgegeven, ook indien zulks niet uitdrukkelijk is vermeld. Subtext Translations zal zich inspannen de opgegeven afleveringsdatum in acht te nemen. In geval van excessieve overschrijding van de bij benadering opgegeven afleveringsdatum heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever kan dit recht slechts uitoefenen, nadat Subtext Translations eerst een redelijke termijn tot nakoming is gelaten.

Indien bij wijze van uitzondering een vaste afleveringsdatum is overeengekomen, geldt deze niet als fatale termijn. In geval van overschrijding dient de opdrachtgever Subtext Translations per e-mail en faxbericht tot nakoming te manen, waartoe Subtext Translations een redelijke termijn wordt gelaten.

Overschrijding van de afleveringsdatum zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden een evenredig deel van het overeengekomen honorarium te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht voor zover redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de opdrachtgever hierdoor is gebaat. Indien een uurtarief is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de reeds bestede uren voor zover redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de opdrachtgever door de geleverde prestaties is gebaat.

In geval van tussentijdse verandering in de opdracht en/of in de tekst heeft Subtext Translations steeds het recht zonder nadere kennisgeving de overeengekomen afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.