Geschillen omtrent kwaliteit

Artikel 9

Indien de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is omdat hetzij de vorm, hetzij de geleverde prestaties en/of ondertitels dan wel teksten gebrekkig zijn, dient de opdrachtgever Subtext Translations schriftelijk te sommeren binnen tien werkdagen na het leveren van de diensten en/of het product in kwestie alsnog de nodige verbeteringen aan te brengen. Subtext Translations zal, indien zij de opmerkingen en/of bezwaren van de opdrachtgever gerechtvaardigd acht, de redelijkerwijs benodigde verbeteringen aanbrengen. Indien de genoemde sommatie niet binnen tien werkdagen is gedaan, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de kwaliteit van de door Subtext Translations geleverde diensten en/of het product en vervalt ieder recht op het laten uitvoeren van verbeteringen.

Artikel 10

Alle geschillen omtrent kwaliteit, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke over de opdracht en de uitvoering daarvan tussen Subtext Translations en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan een door het Bestuur van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (hierna te noemen: NGTV) te benoemen Commissie van Geschillen, die aan partijen, op basis van hetgeen tussen hen is overeengekomen, waaronder deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder artikel 9 daarvan, een bindend advies zal uitbrengen, welk advies de kracht zal hebben van een tussen hen gesloten overeenkomst, ook wat betreft door het NGTV in rekening te brengen honorarium, voorschotten en kosten en de eventuele procentuele vermindering van het door Subtext Translations reeds in rekening gebrachte of alsnog in rekening te brengen honorarium, alsmede alle overige kosten, zowel in als buiten rechte.

De opdrachtgever zal geschillen omtrent de kwaliteit slechts aan het NGTV voorleggen nadat hij Subtext Translations gesommeerd heeft op de in artikel 9 voorgeschreven wijze.