Honorarium

Artikel 11

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt Subtext Translations steeds voor haar taalwerkzaamheden gehonoreerd op basis van het overeengekomen ondertiteltarief of woordtarief. Voor eindredactiewerkzaamheden wordt een uurtarief vastgesteld.

Voor een opdracht wordt minimaal één uur in rekening gebracht.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kan het aantal werkelijk door Subtext Translations gewerkte en derhalve werkelijk door Subtext Translations in rekening te brengen uren maximaal twintig percent afwijken van het oorspronkelijk aantal overeengekomen uren zonder dat Subtext Translations daarover met de opdrachtgever behoeft te overleggen.

Artikel 12

Het door Subtext Translations gehanteerde ondertitel- of woordtarief wordt zonodig éénmaal per jaar en wel per 1 januari herzien en wordt toegepast op alle werkzaamheden welke in het desbetreffende kalenderjaar worden verricht.

Artikel 13

Tenzij anders is overeengekomen worden het honorarium en de bijbehorende kosten door Subtext Translations in rekening gebracht zodra de opdracht geheel is uitgevoerd en aan de opdrachtgever of aan het door opdrachtgever opgegeven adres is verzonden.

Voor opdrachten waarvoor langer dan twee weken zijn verstreken sinds de aanvang van de werkzaamheden en welke nog niet voltooid zijn, heeft Subtext Translations het recht tussentijds het honorarium en de bijbehorende kosten in rekening te brengen.

Artikel 14

Over door Subtext Translations in rekening gebrachte honoraria en kosten is belasting op de toegevoegde waarde (hierna te noemen: BTW) verschuldigd.