Geschillen omtrent declaraties

Artikel 15

Mocht de opdrachtgever menen dat een door Subtext Translations toegezonden declaratie onjuist is, dan dient opdrachtgever binnen tien dagen na datering van deze declaratie gemotiveerd deze bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Het kenbaar maken van bezwaren tegen een declaratie laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling.