Betaling van declaraties

Artikel 16

Honoraria, kosten en BTW dienen door opdrachtgever binnen dertig dagen na de datum van de declaratie te worden voldaan door storting op de door Subtext Translations opgegeven bankrekening en/of girorekening, zulks zonder enige verrekening, aftrek of korting en zonder opschorting. Onverminderd alle overige rechten van Subtext Translations is de opdrachtgever bij niet-betaling binnen deze termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 17

Indien de declaratie van Subtext Translations op de dertigste dag na de datum van de declaratie nog niet door de opdrachtgever is voldaan, is de opdrachtgever zonder enige aanzegging of ingebrekestelling in verzuim en heeft Subtext Translations het recht vanaf die datum de wettelijke rente aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 18

Indien Subtext Translations, zulks te harer beoordeling, het nodig acht een niet tijdig betaalde declaratie langs gerechtelijke of buitengerechtelijke wegen te innen, is de opdrachtgever gehouden alle kosten aan de zijde van Subtext Translations gevallen en verband houdende met deze inning te voldoen.

Artikel 19

Indien de opdrachtgever een betalingsverplichting jegens Subtext Translations niet of niet tijdig nakomt, alsmede in geval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling of enige aanmerkelijke wijziging in zijn financiële of bedrijfsmatige omstandigheden, heeft Subtext Translations het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl in een zodanig geval alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn.  In een zodanig geval heeft Subtext Translations het recht nog lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter.