Schadevergoeding

Artikel 21

Subtext Translations is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, bedrijfsschade daaronder begrepen, welke de opdrachtgever lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

Bedoelde en/of onbedoelde dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft Subtext Translations van iedere aansprakelijkheid.

In geval van aansprakelijkheid van Subtext Translations kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden directe schade, zulks met een maximum van vijfhonderd euro's.  De opdrachtgever vrijwaart Subtext Translations tegen aanspraken van derden verband houdende met door Subtext Translations aan de opdrachtgever geleverde taalwerkzaamheden.

Artikel 22

Indien de opdrachtgever tengevolge van slecht verzorgd werk van Subtext Translations - anders dan bedoeld in artikel 21 - schade lijdt, is opdrachtgever slechts gerechtigd tot vergoeding van de aanwijsbaar geleden directe schade met een maximum van vijfhonderd euro's.

Artikel 23

Subtext Translations is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van haar toevertrouwde manuscripten, beelddragers, papieren en boeken. De verzending van beelddragers en stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 24

Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van één jaar na aflevering door Subtext Translations van het werk.